Personuppgifter


Information om personuppgifter (affärskontakter)

Med den här informationstexten vill JHInova AB (”JHInova”/”vi”/”oss”) informera dig som är affärskontakt till oss hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter. Här beskriver vi även vilka rättigheter du har i detta avseende så att du vet hur du kan gå tillväga om du vill göra någon av dina rättigheter gällande. Vi är måna om att behandla personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med gällande regelverk.

Personuppgiftsansvarig för de behandlingar av dina personuppgifter som beskrivs här är:
JHInova AB, org.nr 556694-8880 Flötviksvägen 17, 165 72 Hässelby Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss via: info@jhinova.se

Vilka personuppgifter och varför?
Som ett led i vår affärsverksamhet kan vi komma att behandla uppgifter om dig. Uppgifterna kan vi ha fått ta del av från din arbetsgivare i de fall vi har ett avtal eller annan affärsrelation med denne såsom i de fall du förekommer som firmatecknare eller uppges vara kontaktperson för ett visst avtal eller i en viss fråga. Vidare kan vi ha fått uppgifterna direkt från dig själv genom att du kontaktat oss via telefon, mailat oss eller gett ditt visitkort (eller andra kontaktuppgifter) till någon av JHInova representanter. Insamling av dessa typer av uppgifter kan även ske när vi själva samlar in information genom sökningar för att få fram kontaktpersoner på bolag vi har, eller vill etablera, en affärsrelation med.
De uppgifter vi typiskt sett behandlar om dig är din e-postadress, ditt namn, ditt telefonnummer, din arbetsplats och din titel. Om ditt företag har en kundrelation med JHInova behandlar vi även uppgifter relaterade till kundärendet såsom kundnummer, lösenord för kundkonto, anteckningar om aktiviteter i ärendet, preferenser och orderhistorik, transaktionsdata, faktureringsuppgifter, betalningsinformation samt uppgifter relaterade till avtalssignering och genomförd kreditupplysning (i förekommande fall).
Om du har en affärsrelation med oss genom enskild firma kan, i tillägg till de uppgifter som nämns ovan, även ditt personnummer, kontonummer samt bostadsadress/fakturaadress behandlas om det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som kund och uppfylla ändamålen enligt nedan.
Ändamålen med att vi behandlar dina personuppgifter är att vi ska kunna kommunicera med dig i syfte att bibehålla eller etablera en affärsrelation med dig och/eller den organisation som du representerar samt i förekommande fall fullgöra och administrera avtalsförhållandet med din arbetsgivare, hantera köp och leveranser, fakturor/betalningar och kommunicera med dig inom ramen för avtalsförhållandet. I tillämpliga fall behöver vi även behandla dina uppgifter i syfte att fullgöra våra förpliktelser enligt lag, exempelvis bokföringslagstiftningen.
Våra rättsliga grunder för behandlingen är vårt avtal med dig eller organisationen du representerar (i förekommande fall) och/eller våra berättigade intressen av att kunna fullgöra vår affärsrelation med dig eller organisationen du representerar samt kommunicera med dig i din yrkesroll. Kommunikationen kan omfatta information hänförlig till din affärsrelation med JHInova och nyheter som vi tror kan vara av intresse för dig och sker som ett led i vårt syfte att bibehålla eller upprätta en god affärsrelation med dig. Behandling av sådana uppgifter som vi behöver för vår bokföring eller för att hantera rättsliga anspråk utförs i tillämpliga fall även med stöd av JHInova rättsliga förpliktelser enligt lag såsom bokföringslagstiftningen.


Hur länge sparar vi uppgifterna?
I de fall vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller den organisation som du representerar kommer vi att behandla uppgifterna så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet samt utöva våra rättigheter och skyldigheter gentemot vår avtalspart. Därefter kan vi komma att spara vissa av dina personuppgifter under en längre tid om vi är skyldiga att göra det enligt lag (exempelvis för vår bokföring) eller bedömer att vi har rätt till det med stöd av en intresseavvägning. Vi kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vem delar vi dina personuppgifter till?
JHInova kan komma att dela dina personuppgifter till våra samarbetspartners vid t.ex. tillhandhållande av bud-/leverans- och IT-tjänster. Dessa mottagare behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. JHInova vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda mottagare. JHInova kan också komma att dela dina personuppgifter till andra organisationer som behandlar dina personuppgifter självständigt utan att vi styr hur personuppgifterna behandlas (tex. bank, myndigheter och pensionsförvaltare). Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana organisationer för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. När dina personuppgifter delas med sådana företag som är självständigt personuppgiftsansvariga hanteras dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i det företagets information om personuppgifter. JHInova kan också komma att dela dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller vid misstanke om brott.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
JHInova vidtar de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?
Du har vissa specifika lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot oss. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter.

Rätt till tillgång/registerutdrag.
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. På begäran från dig tillhandahåller vi skriftlig information om vår behandling om dina personuppgifter utan kostnad.

Rätt till dataportabilitet.
Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Under förutsättning att det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av JHInova, har du även rätt att begära att vi överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg och som grundas på ett avtal med dig eller ditt samtycke.

Rättelse av felaktiga uppgifter.
Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktig eller ofullständig information om dig själv.

Radering av vissa uppgifter.
Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för, om du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas stöd för vårt berättigade intresse, om personuppgifternas behandlas på ett olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Trots din begäran om radering måste vi i vissa fall ändå spara dina personuppgifter pga. lagkrav såsom bokförings- och skattelagstiftning eller t.ex. om vi måste behålla vissa uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk.

Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter.
Du har rätt att begära en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter.
Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Cookies
När du besöker JHInova.se använder vi cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår Information om cookies.

Kontakt, frågor och klagomål
Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill framställa någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss enklast på info@jhinova.se. Om du har klagomål avseende JHInovas behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till en tillsynsmyndighet (t.ex. Integritetsskyddsmyndigheten i Sverige eller tillsynsmyndigheten i något annat land inom EU). Ändringar i denna information JHInova förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna information. Varje sådan ändring publiceras på JHInovas webbplats. Senaste uppdateringen av denna Information: 2021-09-22